Kreditupplysningar som speglar verkligheten!

Personuppgiftslagen - PuL

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen. I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade.

Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Läs mer om personuppgiftslagen..

Begär ett utdrag

Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad erhålla utdrag om vilka uppgifter vi registrerat om dig enligt Personuppgiftslagen. En begäran om sådant utdrag skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Skulle du finna att någon uppgift vi registrerat om dig är felaktig kan du kontakta oss för rättelse. Personuppgiftsansvarig är Decidas Info AB.

Du har även rätt att erhålla utdrag om vilka uppgifter vi registrerat om dig enligt Kreditupplysingslagen, detta kan ske obegränsat antal gånger men vi tar enligt lag ut en skälig avgift för detta utdrag. Begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och svaret skickas alltid till din folkbokföringsadress. Skulle du finna att någon någon uppgift vi registrerat om dig är felaktig kan du kontakta oss för rättelse. Kreditupplysningsansvarig hos Decidas Info AB är Jörgen Köster. Ange i din begäran enligt vilken lag du vill ha uppgifterna.

Vad lagrar vi om dig?

När du kontaktar oss via e-post så kommer de uppgifter du anger att lagras hos oss så länge uppgiften är nödvändig för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller så länge myndighet föreskriver.

Klagomål eller rättelse

Rör kontakten ett klagomål eller en begäran om rättelse kan informationen komma att sparas maximalt ett år efter att ärendets handläggning avslutats hos oss. Registrerade uppgifter kan komma att lämnas ut till domstolar och andra myndigheter i enlighet med föreskrifterna i Personuppgiftslagen och Kreditupplysningslagen.

Bookmark and Share

Värdekalkylator

Värdekalkylator

Med hjälp av tre enkla steg i vår värdekalkylator kan vi visa dig hur du kan sälja till fler kunder och öka din lönsamhet.

Läs mer..
Frågor och svar Spärra kreditupplysning